Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkopende partijen

1.1 Over Wijkopenvrachtautos.nl

1.1.1 De website Wijkopenvrachtautos.nl wordt beheerd door Trucks Remarketing B.V., kantoorhoudende aan de Exportweg 6, 9482 WP Tynaarlo, handelende onder de naam Wijkopenvrachtautos.nl, hierna te noemen: Wijkopenvrachtautos.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met Wijkopenvrachtautos.nl en op elke wijze van gebruik van de website Wijkopenvrachtautos.nl.

Wijkopenvrachtautos.nl is verantwoordelijk voor de inhoud en werkzaamheden van Wijkopenvrachtautos.nl. Het domein is eigendom van Trucks Remarketing BV. De rol van Wijkopenvrachtautos.nl is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende afspraak over een handel tussen koper en verkoper.

1.1.2 Als er een overeenkomst over een handelstransactie is ingegaan via de website Wijkopenvrachtautos.nl of via Wijkopenvrachtautos.nl klantenservice/servicedesk of overigens bemiddeld is door Wijkopenvrachtautos.nl, is de afspraak bindend voor koper en verkoper. Koper is verplicht het afgesproken bedrag te betalen, en verkoper is verplicht om desbetreffende bedrijfswagen af te leveren in de beschreven staat waarover een handel is gesloten. De transactie wordt geannuleerd indien de koper zijn verplichtingen conform de algemene en/of specifieke voorwaarden niet nakomt. De koper dient binnen één week na deze annulering 20 % van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.

1.1.3 Als er een overeenkomst is ingegaan via de Wijkopenvrachtautos.nl of via Wijkopenvrachtautos.nl klantenservice/servicedesk, zijn koper en verkoper verplicht de op het tijdstip van afsluiting van de handel van toepassing zijnde commissie aan Wijkopenvrachtautos.nl te betalen. Dit geldt ook als de handel uiteindelijk niet door de partijen wordt voltooid, ongeacht de oorzaak hiervan. Nader hierover onder punt 1.9.

1.2 Categorieën van gebruikers en rechten

1.2.1 Wijkopenvrachtautos.nl behoudt het recht om gebruikers zonder nader uitleg van registratie uit te sluiten en overigens speciale voorwaarden te stellen voor het goedkeuren van een gebruiker.

1.2.2 Wijkopenvrachtautos.nl heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, een gebruiker onmiddellijk van de registratie te verwijderen. Voor het geval dat een gebruiker wordt afgemeld, om welke redenen dan ook, is de gebruiker voorts gebonden in een mogelijk al afgesloten handelsakkoord op Wijkopenvrachtautos.nl. De binding geldt ook voor de op het tijdstip van verwijdering aangemelde bedrijfswagen's en mogelijke al afgegeven biedingen. Dit geldt voor zover Wijkopenvrachtautos.nl niets anders beslist.

1.3 Het aanmelden van bedrijfsbedrijfswagen's

1.3.1 Iedere gebruiker/verkoper kan bedrijfsbedrijfswagen's aanmelden waarvan de eerste registratie binnen de voorafgaande 12 kalenderjaren plaatsgevonden heeft. Bedrijfswagen's die niet geregistreerd zijn, moeten gefabriceerd zijn binnen hetzelfde tijdperk.

1.4 Omschrijving van de bedrijfsbedrijfswagen

1.4.1 De bedrijfswagen moet altijd correct en uitvoerig worden beschreven en conform de geldende beschrijvingsprocedure, die wordt doorgegaan bij het aanmelden van de bedrijfswagen. Geen van de gevraagde informatie met betrekking tot de omschrijving en het aanmelden van een bedrijfswagen mag weggelaten worden. Alle fouten, defecten, mankementen en modificaties van de bedrijfswagen moeten beschreven/ingevoerd worden.

1.4.2 Als een bedrijfswagens voor de Wijkopenvrachtautos.nl is aangemeld, is de omschrijving van de bedrijfswagen bindend voor de verkoper, en de verkoper is verplicht een bedrijfswagen af te kunnen leveren die aan de omschrijving voldoet. Het is niet mogelijk de omschrijving van de bedrijfswagen te veranderen na de aanmelding. Voor het geval dat de omschrijving van de bedrijfswagen niet klopt, moet verkoper direct contact opnemen met Wijkopenvrachtautos.nl.

1.4.3 Wijkopenvrachtautos.nl heeft het recht om verdere informatie en documentatie met betrekking tot een bedrijfswagen en de omschrijving hiervan op te vragen.

1.4.4 Verkoper is verantwoordelijk voor de correctheid van de vereiste ingevoerde gegevens. Wijkopenvrachtautos.nl heeft geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfswagen of de ingevoerde gegevens.

1.4.5 Verkoper dient ten minste de volgende inlichtingen met betrekking tot de omschrijving van de bedrijfswagen te bezitten en af te kunnen geven:

- Of er zich andere rechten aan de bedrijfswagen ontlenen. Hieronder en niet uitsluitend eigendomsvoorbehouden, beslagleggingen, kooprechten, terugkooprechten en/of voorkooprechten

- Of er verdere verhoudingen zijn die de verkoop van de bedrijfswagen limiteert of verhindert.

1.4.6 Het is niet toegestaan om namens derden bedrijfswagen's aan te melden, mits een geldige machtiging voorhanden is.

De gegevens van de tenaamstelling op het kentekenbewijs moeten altijd gelijk zijn aan de gegevens legitimatie van de verkoper. Het kentekenbewijs moet ook compleet zijn. Voor bedrijven geldt dat werknemers volgens bevoegdheid van het bedrijf, ook namens het bedrijf, bedrijfsbedrijfswagen's mogen aanmelden.

1.6 Het verloop van het aanvragen van de biedingen

1.6.1 De aanvang en afsluiting van het aanvragen van de biedingen geschieden binnen 48 uur en worden uitsluitend door Wijkopenvrachtautos.nl vastgelegd.

1.6.2 Wijkopenvrachtautos.nl heeft het recht om zonder meer biedingen te annuleren of aangeboden objecten te wijzigen.

1.6.3 Wijkopenvrachtautos.nl heeft ten alle tijde het recht om een aangeboden object te annuleren zonder uitleg en zonder aansprakelijkheid voor- of verplichting tot enige vergoeding van - Wijkopenvrachtautos.nl. De annuleringen kunnen vooraf en tijdens het opvragen van biedingen plaatsvinden. Voltooide transacties kunnen niet geannuleerd worden.

1.8 Biedingregels

1.8.1 Afgegeven biedingen zijn bindend voor degene die biedt. Uw biedingen blijven tot 14 werkdagen na afgifte van de bieding van kracht. Koper/handelaar kiest het bedrag welke koper/handelaar maximaal wenst te bieden.

1.8.2 Indien bieders een gelijk bod afgeven, geldt het eerst geregistreerde bod als hoogste bod.. De prijsintervallen vindt u op de pagina Prijzen en Commissie.

1.8.4 Eenmaal afgegeven biedingen zijn bindend en kunnen niet verlaagd of geannuleerd worden, en zijn 14 werkdagen na afgifte geldig.

1.8.5 Alle afgegeven biedingen worden geregistreerd en door Wijkopenvrachtautos.nl bekendgemaakt zo lang Wijkopenvrachtautos.nl dat nodig acht.

1.8.6 Bij twijfel en bezwaren over biedingen beslist Wijkopenvrachtautos.nl definitief en bindend voor alle hiervan omvatte partijen.

1.8.7 Zodra door koper een bod is afgegeven, en deze geaccepteerd is door verkoper, dan is de overeenkomst bindend tussen verkoper en hoogstbiedende koper, en zijn beide partijen verplicht om de overeenkomst na te komen. Verkoper is verplicht de bedrijfswagen af te leveren in de beschreven staat aan hoogstbiedende en hoogstbiedende is verplicht de bedrijfswagen te ontvangen en volgens de bepalingen hiervoor af te rekenen. Dit geldt ook als er een overeenkomst tot stand is gekomen mede door de klantenservice van Wijkopenvrachtautos.nl of Wijkopenvrachtautos.nl. Over de relatie tussen verkoper en koper wordt verwezen naar hoofdstuk 2.De transactie wordt geannuleerd indien de koper zijn verplichtingen conform de algemene en/of specifieke speciale voorwaarden niet nakomt. De koper dient binnen één week na deze annulering 20 % van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.

1.9 Commissieregels

1.9.1 Indien een verkoper akkoord gaat met de bieding op de door hem/haar aangeboden of indien er op andere wijze door tussenkomst van Wijkopenvrachtautos.nl een handel ingegaan is, is koper verplicht om aan Wijkopenvrachtautos.nl een commissie te betalen. Deze verplichting blijft bestaan, ongeacht de handel vervolgens niet door mocht gaan en ongeacht de oorzaak hiervan. Bij het terugtrekken van het object of de handel door verkoper is deze verplicht de commissie te betalen welke anders voor koper is. U wordt uitdrukkelijk erop gewezen dat de verplichting tot betaling van de Wijkopenvrachtautos.nl toekomende commissie bestaan blijft ook al zou de handel niet doorgaan wegens het in gebreke komen van een van de door de handel omvatte partijen. Gevolgen van verzuim en gebreken zijn uitsluitend aangelegenheden tussen verkoper en koper. Zie hiervoor hoofdstuk 2.

1.9.2 De ten alle tijde geldende commissie- en betalingsvoorwaarden vindt u op de pagina Prijzen en Commissie van Wijkopenvrachtautos.nl. De Wijkopenvrachtautos.nl toekomende commissie is onafhankelijk van de biedsom en dient rechtstreeks aan Wijkopenvrachtautos.nl te worden betaald.

1.9.3 Indien een handel niet tot stand komt door het verzuim van een van de partijen, is Wijkopenvrachtautos.nl gerechtigd tot het vorderen van dubbele commissie van de in gebreke zijnde partij.

1.9.4 De commissie en andere Wijkopenvrachtautos.nl toekomende vorderingen dienen direct en rechtstreeks aan Wijkopenvrachtautos.nl betaald te worden. Verrekening of opschorting is uitgesloten.

1.9.5 De commissie en mogelijke andere kosten dienen binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij een te late betaling wordt rente in rekening gebracht volgens de handelsvoorwaarden van Wijkopenvrachtautos.nl, berekend vanaf factuurdatum.

1.10 De immateriële rechten van Wijkopenvrachtautos.nl

1.10.1 Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem, hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan Wijkopenvrachtautos.nl. Alle auteursrechten, merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en betreffende de website en Wijkopenvrachtautos.nl behoren uitsluitend aan Wijkopenvrachtautos.nl / Trucks Remarketing B.V.

1.10.2 Het kopiëren of weergeven en iedere vorm van namaak en imitatie is strikt verboden.

1.10.3 De gebruikers dienen alleen voor correcte en rechtmatige doeleinden van de website gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot aansprakelijkheid en tot rechtelijke vervolging leiden.

1.11 Beperking van aansprakelijkheid

1.11.1 Wijkopenvrachtautos.nl is uitsluitend hostess en nooit partij in een handel die op de veiling wordt ingegaan of gesloten. Partijen in afgesloten bedrijfswagenhandel zijn uitsluitend koper en verkoper. Wijkopenvrachtautos is in geen opzicht verantwoordelijk voor de gehandelde bedrijfswagens , en ook niet voor het gedrag van koper en verkoper. Dit geldt in bijzonderheid, maar niet gelimiteerd in verhouding tot de informatie over de bedrijfswagen van de verkoper en/of het wel of niet leveren van de bedrijfswagen door de verkoper, het rechtmatig eigenaar zijn van het verkochte, mogelijke rechten van derden door beslagleggingen, eigendoms-voorbehouden, kooprechten of welke rechten dan ook - en het wel of niet betalen of aanvaarden van de bedrijfswagen door de koper.

1.11.2 Wijkopenvrachtautos.nl is niet verantwoordelijk voor bedrijfsstoring en fouten ontstaan als directe of indirecte gevolgen van communicatiefout(en), fouten bij het intoetsen, crashen of stoornissen op het Internet, de servers van het veilingsysteem, zowel hardware als software.

1.11.3 Wijkopenvrachtautos.nl is onder geen voorwaarde aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte verliezen hieronder winstderving, verlies van inkomen en zakelijke mogelijkheden en verliezen van data, informatie en dergelijke. Verder is Wijkopenvrachtautos.nl onder geen voorwaarden verantwoordelijk in gevallen van force majeur of voor omstandigheden waarop Wijkopenvrachtautos.nl zonder invloed is.

1.11.4 Iedere mogelijke aansprakelijkheid van Wijkopenvrachtautos.nl / Trucks Remarketing B.V. is beperkt tot het bedrag aan commissie dat Wijkopenvrachtautos.nl heeft ontvangen of zou hebben moeten ontvangen.

1.12 Omgang met persoonlijke gegevens, disclaimer

1.12.1 Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan Wijkopenvrachtautos.nl ter vervoeging stellen, worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in omvang die noodzakelijk zijn om een handel te voltooien, aan derden verder gegeven. Wijkopenvrachtautos.nl behoudt het recht om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke- of een door de Rechtbank opgelegde, verplichting. Wijkopenvrachtautos.nl maakt dusdanig gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen Wijkopenvrachtautos.nl of concern gerelateerde bedrijven. Verder behoudt Wijkopenvrachtautos.nl het recht om de gegevens in anonieme vorm in verband met marketing, gebruikers-onderzoeken en gidsen te gebruiken. Bij registrering als gebruiker accepteert gebruiker dit recht.

1.13 Bepaling van wet en toepasselijk recht

1.13.1 Op alle geschillen tussen Wijkopenvrachtautos.nl en de gebruikers is Nederlands recht van toepassing.

1.13.2 Mocht enig geschil ontstaan tussen Wijkopenvrachtautos.nl en koper of verkoper, dan is uitsluitend de volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht aangewezen om het geschil te beslechten.

1.14 Over de voorwaarden

1.14.1 De voorwaarden zijn gedeponeerd bij het KVK.

2 De verhouding tussen koper en verkoper

2.1 Inleiding: Wijkopenvrachtautos is nooit deel of partij in een handel

2.1.1 In dit hoofdstuk worden de modaliteiten tussen koper en verkoper op de Wijkopenvrachtautos.nl Bedrijfswagenveiling vastgelegd. Over de rechtelijke relatie tussen Wijkopenvrachtautos.nl en de gebruikers wordt verwezen naar hoofdstuk 1, de verhouding tussen Wijkopenvrachtautos.nl en de gebruikers.

2.1.2 Wijkopenvrachtautos.nl is nooit partij in een afspraak over het kopen en verkopen. De functie van Wijkopenvrachtautos.nl is uitsluitend als bemiddelaar om verkoper en koper samen te brengen; de website Wijkopenvrachtautos.nl voor koper en verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Wijkopenvrachtautos.nl is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijdse bindende afspraak over een handel tussen verkoper en koper. Afspraken betreffend de gehandelde bedrijfswagens zijn uitsluitend een aangelegenheid tussen koper en verkoper. Geschillen tussen koper en verkoper dienen onderling geregeld te worden. Het recht van Wijkopenvrachtautos.nl tot het in rekening stellen van commissie wordt niet beïnvloed door het mogelijk gemiste doorgaan van een handel. Dit ongeacht de oorzaak van het niet doorgaan van de handel. Wijkopenvrachtautos kan nooit verantwoordelijk worden gesteld van het verzuimen van een afspraak tussen de partijen. De transactie wordt geannuleerd indien de koper zijn verplichtingen conform de algemene en/of specifieke speciale veilingvoorwaarden niet nakomt. De koper dient binnen één week na deze annulering 20 % van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.

2.1.3 De condities tussen koper en verkoper in de voorwaarden gelden mits er tussen de koper en verkoper geen andere afspraken over de afwerking van de handel zijn ingegaan. Zo kunnen de partijen vrij afspraken ingaan over het tijdstip van de aflevering, plaats van aflevering, datum van betaling of betaalwijze. Bij onenigheid tussen de partijen hierover, zijn zij verplicht de voorwaarden van Wijkopenvrachtautos.nl te volgen.

2.2 Als de afspraak gemaakt is

2.2.1 Na het ingaan van een handel zijn koper en verkoper wederzijds verplicht om mee te werken aan de afhandeling van de handel en aan de verplichtingen in verband hiermee te voldoen.

2.2.2 Wanneer een bedrijfswagen gehandeld is via Wijkopenvrachtautos.nl, zijn koper en verkoper verplicht om de handelsdocumentatie/verkoopbewijs direct van Wijkopenvrachtautos.nl uit te printen. De handelsdocumentatie kan ook als email verzonden.

2.3 Aflevering en het onderzoeksrecht van koper

2.3.1 Aflevering vindt plaats door het afhalen van de bedrijfswagen door de koper tenzij er anders wordt afgesproken. De afhaling vindt plaats op het door de verkoper aangegeven adres binnen het postcodegebied welk op de omschrijving van de bedrijfswagen is aangegeven. Voor het geval dat verkoper geen ander stipt adres doorgeeft en binnen het postcodegebied, dient de bedrijfswagen afgehaald te worden op het adres van verkoper.

2.3.2 De aflevering moet plaats vinden binnen een week na het sluiten van een handel. Verkoper is verplicht om de koper in staat te stellen de bedrijfswagen binnen het tijdsperk van een week na het sluiten van de handel - en tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen niet overeen kunnen komen, wordt dit door koper vastgesteld - maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.

2.3.3 Vóór betaling heeft de koper het recht om te onderzoeken of de bedrijfswagen overeenkomt met de omschrijving van verkoper en samen met de verkoper het object te onderzoeken. Eventuéle schaden die mochten ontstaan tijdens transport zijn voor risico koper.

2.3.4 Indien koper mocht constateren dat er tegenstrijdigheid is tussen de bedrijfswagen en verkopers omschrijving hiervan, heeft koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of alternatief, in zijn geheel de handel af te wijzen. Dit heeft geen invloed op Wijkopenvrachtautos recht op commissie.

2.3.5 Vóór de betaling gebeurd is verkoper verplicht aan te tonen, dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de bedrijfswagen overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs.

2.3.6 Koper heeft ook het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.

2.3.7 Verkoper heeft in verband met het aanmelden van de bedrijfswagen de mogelijkheid - in plaats van afhalen bij verkoper - aan te bieden de bedrijfswagen op een andere plaats aan koper te leveren. Dit kan gebeuren op een plaats binnen een gebied dat de verkoper aangegeven heeft of op het door koper aangegeven adres van in Nederland. Voor zo ver verkoper van deze mogelijkheid gebruikt maakt, is dit van toepassing in plaats van "afhalen" zoals beschreven en "postcodegebied" wordt vervangen door het door de verkoper aangeboden gebied. Ongeacht verkoper voor deze mogelijkheid kiest, kan koper altijd de bedrijfswagen ophalen op het adres van verkoper indien hij dit wenst.

2.4 Betaling van de bedrijfswagen

2.4.1 De koopsom dient betaald te worden aan Wijkopenvrachtautos voor levering en overdracht van de bedrijfswagen, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij de bedrijfswagen horende documenten geschiedt ook via wijkopenbedrijfsautos. Wijkopenvrachtautos zorgt voor de betaling (minus de geldende provisie) aan de verkoper.

2.4.2 De koper dient per bank te betalen.

2.5 Overgang van het risico

2.5.1 Het risico van de bedrijfswagen gaat van de verkoper over naar de koper in verband met de overdracht van de bedrijfswagen aan koper of de vertegenwoordiger van koper.

2.6 Verkopers basisverplichtingen

2.6.1 Verkoper heeft door het aanmelden van de bedrijfswagen zich verplicht, indien een handel wordt ingegaan, om de bedrijfswagen in de omschreven staat te leveren, alles in overeenstemming met de beschrijvingsprocedure van wijkopenvrachtbedrijfswagens.nl.

2.6.2 Verkoper staat er voor in, dat de informatie betreffende de bedrijfswagen correct en voldoende is en dat de bedrijfswagen zonder gebreken afgeleverd wordt. In hoeverre de bedrijfswagen gebreken heeft waarvoor de verkoper aansprakelijk is, dient e.e.a. opgelost te worden volgens Nederlands Recht.

2.7 Kopers basisverplichtingen

2.7.1 Wanneer koper, conform de voorwaarden door zijn bod op Wijkopenvrachtautos.nl hoogstbiedende is, of op andere wijze geaccepteerd heeft een handel af te sluiten, is er een bindende afspraak tussen koper en verkoper. Koper is verplicht om de handel door te voeren. Koper is dusdanig verplicht de bedrijfswagen over te nemen en de koopsom aan verkoper te betalen. De transactie wordt geannuleerd indien de koper zijn verplichtingen conform de algemene en/of specifieke speciale veilingvoorwaarden niet nakomt. De koper dient binnen één week na deze annulering 20 % van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.

Er wordt overigens verwezen naar de overige bestemmingen in de voorwaarden betreffende de verantwoordelijkheid en verplichtingen van koper.

2.8 Geschillen tussen koper en verkoper

2.8.1 In de relatie tussen verkoper en koper is Nederlands Recht van toepassing.

2.8.2 Geschillen betreffend klachten en/of over verzuim en gebreken, worden behandeld volgens Nederlands Recht.

2.8.3 Indien koper of verkoper schadevergoeding eist van de tegenpartij als gevolg van het verzuim van de tegenpartij, dient een bedrag vastgesteld te worden voor de vervoerkosten van de bedrijfswagen. Voor zo ver dat er, na afspraak met de tegenpartij een of meerdere keren vervoer van de bedrijfswagen is geweest, wordt de vergoeding afzonderlijk per keer betaald.

2.8.4 Bij geschillen tussen koper en verkoper, die niet minnelijk kunnen worden opgelost, worden de partijen aangeraden rechtsbijstand te zoeken.

2.8.5 Bij een geschil tussen koper en verkoper, dient een kopie van de handelsdocumentatie zo spoedig mogelijk te worden opgestuurd naar Wijkopenvrachtautos.nl samen met een omschrijving van de oorzaak van het geschil. Dit is uitsluitend voor statistische en registreringsdoeleinden, en betekent niet dat Wijkopenvrachtautos op welke wijze dan ook partij wordt in een geschil en het recht op commissie komt hierdoor ook niet in beding. Geschillen tussen koper en verkoper worden behandeld rechtstreeks tussen koper en verkoper zonder tussenkomst van Wijkopenvrachtautos.nl.

2.9 Voorbehoud van druk- en typefouten

2.9.1 Wijkopenvrachtautos.nl neemt voorbehoud van druk en typefouten en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

3 Privacyverklaring

3.1 Introductie

3.1.1 Gedetailleerde privacyverklaring voor persoonlijke gegevens die verwerkt wordt door Wijkopenvrachtautos. Wanneer u Wijkopenvrachtautos-services gebruikt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u, de "betrokkene", te informeren over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken. Bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk en we moedigen u aan om deze privacyverklaring te lezen. Als u problemen ondervindt met het lezen van deze privacyverklaring of hulp nodig hebt om dit te begrijpen, neem dan contact met ons op en wij zullen u zo goed mogelijk helpen. We gebruiken ook cookies. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.

3.2 Contact

3.2.1 Het bedrijf dat uw gegevens verzamelt, bekend als de data controller, en uw primaire contactpersoon en het bedrijf dat uw gegevens verwerkt, bekend als de gegevensprocessor is: Trucks Remarketing B.V. / Wijkopenvrachtautos.nl Exportweg 6 9482 WP TYNAARLO The Netherlands Email:

3.2.2 Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw informatie behandelen, waar wij u niet mee kunnen helpen, moet u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming: Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag Tel: +31 70 888 8500 Email: Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

3.2.3 Your personal information is protected by law through the General Data Protection Regulation (REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

3.3 Personen die zich aanmelden bij Wijkopenvrachtautos voor dienstverlening en services.

3.3.1 Wanneer u zich aanmeldt als gebruiker van Wijkopenvrachtautos diensten, gaat u een overeenkomst aan waarbij Wijkopenvrachtautos uw contactgegevens moet respecteren. Uw informatie zal worden gebruikt voor de uitvoering en levering van Wijkopenvrachtautos dienstverlening, om uw identiteit te verifiëren en om u relevante IT-systemen te kunnen leveren. Tenzij er een juridische claim is, zijn we van plan om de gegevens die u hebt verzameld te verwijderen of te anonimiseren tijdens het browsen door onze sites 1 jaar na uw laatste login of 5 jaar nadat u voor het laatst een voertuig of goederen hebt gekocht of verkocht. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.

3.3.2 Er zijn bepaalde gevallen waarin we uw persoonlijke informatie, verzameld bij het aanmelden bij Wijkopenvrachtautos delen met derden om de overeengekomen service uit te voeren. Deze gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wanneer u voertuigen of goederen verkoopt of koopt, wanneer u geen legitieme facturen van Wijkopenvrachtautos betaalt, wanneer wij factureren, wanneer wij de betaling terugbetalen, op de vraag van de autoriteiten met betrekking tot misdaadonderzoeken en meer. De categorieën van ontvangers zijn:

- Financiële controleurs
- Koper van voertuigen of goederen die u verkoopt
- Verkoper van voertuigen of goederen die u koopt
- Onze bank
- Ons incassobedrijf
- Ons bedrijf voor schuldsanering
- Digitaal contract ondertekening bedrijf
- De autoriteiten
- Onze partners die onze websites en internetdiensten hosten
- Onze gegevensback-uppartners
- SMS-serviceproviders
- Transportbedrijven die voertuigen van of naar u vervoeren

3.4 Mensen die onze websites bekijken

3.4.1 Wij verzamelen informatie over welke pagina's u bezoekt, naar welke voertuigen u kijkt, welke voertuigen u toevoegt aan uw favorietenlijst, welke campagne u naar onze sites heeft gebracht enz. Dit wordt gebruikt om relevante voertuigen aan te bevelen, voor marketingdoeleinden en om de gebruikerservaring en flow met als doel de verkoop te verbeteren. We gebruiken de verzamelde informatie ook om potentiële kopers voor te stellen aan ons verkoopteam.

3.4.2 Tenzij er een juridische claim is, zijn we van plan om de gegevens die u hebt verzameld te verwijderen of te anonimiseren tijdens het browsen door onze sites 1 jaar na uw laatste login of 5 jaar nadat u voor het laatst een voertuig of goederen hebt gekocht of verkocht. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd. We hebben een juridisch belang bij het optimaliseren van onze verkopen waarvan wij geloven dat dit een wettelijke reden is om uw informatie te verzamelen en te verwerken op basis van uw browsen op onze websites.

3.4.3 We maken gebruik van services van derden om anonieme statistieken te maken voor het gebruik van onze websites. We gebruiken ook cookies. Raadpleeg ons Gebruik van cookies voor informatie over hoe we cookies gebruiken.

3.5 Mensen die Wijkopenvrachtautos Service Desk gebruiken of op een andere manier om ondersteuning vragen

3.5.1 Wijkopenvrachtautos biedt ondersteuning en hulp om ervoor te zorgen dat u een goede ervaring hebt bij het gebruik van onze IT-systemen en dienstverlening en om ervoor te zorgen dat u problemen snel kunt oplossen. We helpen u graag wanneer u problemen ondervindt met onze services. We hebben een legitiem belang bij het helpen van onze klanten om onze services te gebruiken. Wij gebruiken systemen van derden om onze ondersteuningsverzoeken te volgen en de persoonlijke informatie die u verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden kan worden opgeslagen bij een externe partner. In gevallen waarin u ondersteuning voor een subsysteem aanvraagt, moeten we mogelijk de persoonlijke informatie die u verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden delen om de vereiste ondersteuning van onze partners te krijgen. We zullen de persoonlijke informatie die u verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden verwijderen of anonimiseren, maximaal twee jaar nadat uw verzoek is opgelost.

3.6 Mensen die zich misdragen

3.6.1 We houden een intern register bij van gebruikers die zich ernstig misdragen. Dit kan zijn het weigeren van de betaling van de rechtmatige koper of verkoper vergoedingen, herhaaldelijk intimideren van de verkoper bij het ophalen van een bedrijfswagen, proberen te vals spelen, oneerlijk zijn, in het vervolg rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper nog veel meer. Deze informatie zal worden gebruikt om te kunnen beoordelen of er nog steeds zaken kan worden gedaan met de overtredende partij. We hebben een wettelijke interesse om onze services professioneel te houden, wat in hoge mate betekent dat we ervoor proberen te zorgen dat onze kopers en verkopers professioneel handelen.

3.6.2 In gevallen waarin een wet is overtreden of er een juridische claim is, zullen we deze informatie delen met relevante partijen, zoals:

- Overheidsinstanties
- Advocaten

Deze informatie kan ook relevant zijn voor financiële audits, omdat deze kan worden gebruikt als documentatie voor winstderving. In dit geval wordt de informatie gedeeld met:

- Financiële controleurs

3.6.3 Tenzij er een rechtsvordering is, of het strafbare feit zo ernstig is dat er een wettelijke rechtvaardiging bestaat voor een langere bewaartermijn, zijn we van plan deze informatie te verwijderen of te anonimiseren 5 jaar nadat u voor het laatst een voertuig of goederen hebt gekocht of verkocht. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.

3.7 Mensen die voertuigen kopen en verkopen

3.7.1 Om een verkoop mogelijk te maken, moeten de koper en de verkoper persoonlijke informatie uitwisselen en Wijkopenvrachtautos verstrekt deze informatie aan beide partijen als onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten bij de aanmelding bij Wijkopenvrachtautos-services. Sommige transacties worden gedaan met een tussenpersoon waarbij de koper en verkoper geen persoonlijke informatie delen. Wanneer de verkoper het hoogste bod heeft geaccepteerd dan is de overeenkomst gesloten, probeert Wijkopenvrachtautos zowel potentiële kopers als de verkoper te contacteren en de logistieke afwikkeling in bemiddelen. Kopende partij is altijd zelf verantwoorlijk voor het transport. De daarmee gepaarde kosten zijn ook voor koper. Koper kan altijd in contact treden met Wijkopenvrachtautos om het transport te laten regelen, kosten voor koper.

3.7.2 We zullen uw contactgegevens overdragen naar landen buiten de EU-unie in de gevallen waar u voertuigen of goederen buiten de EU-unie koopt of verkoopt. Wijkopenvrachtautos maakt gebruik van een standaard contractuele clausule om te zorgen voor een juiste bescherming van uw persoonlijke informatie bij gebrek aan een adequate beslissing op grond van artikel 45 (3) van de AVG.

3.7.3 Tenzij er een juridische claim is, zijn we van plan de gegevens die van u zijn verzameld te verwijderen of te anonimiseren na 5 jaar nadat u voor het laatst een voertuig of goederen hebt gekocht of verkocht. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.

3.7.4 Wijkopenvrachtautos is wettelijk verplicht om geïmporteerde en geëxporteerde goederen aan INTRASTAT te melden, in welk geval hen wettelijk verplichte persoonlijke informatie wordt verstrekt. Wijkopenvrachtautos is wettelijk verplicht om voertuigen af te melden vóór de export of te documenteren dat dit is gebeurd. Wanneer u zich uitschrijft, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met de relevante autoriteiten.

3.8 Mensen die een terugbetaling ontvangen

3.8.1 Als we een betaling moeten terugstorten, hebben we uw bankrekeninggegevens nodig om geld terug te storten. U kunt dit weigeren als u dat verkiest, maar dit betekent een langere expeditietijd en dat we geen directe overdracht kunnen doen. We betalen geld terug op basis van de contractuele overeenkomst tussen u en Wijkopenvrachtautos, om u en andere klanten zodoende eerlijk te behandelen om toekomstige handel en samenwerking te bevorderen. We zullen uw accountinformatie delen met:

- Onze bank
- Financiële controleurs

Uw bankrekeninggegevens worden 5 jaar na de laatste terugbetaling verwijderd. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.

3.9 Mensen die weigeren te betalen

3.9.1 Volgens de contractuele overeenkomst tussen onze klanten en Wijkopenvrachtautos, zal Wijkopenvrachtautos proberen achterstallige betalingen te innen. Wanneer Wijkopenvrachtautos en de klant het niet eens kunnen worden over een manier van betalen, zal Wijkopenvrachtautos een derde partij gebruiken om het geld terug te vorderen en in dat geval relevante persoonlijke informatie delen met het bedrijf dat de schuld terugvordert. Wijkopenvrachtautos is geen incassobedrijf en het doel van het gebruik van een derde partij is om te zorgen voor een eerlijke behandeling van alle partijen.

3.9.2 Tenzij er een juridische claim is, zijn we van plan om de gegevens die u hebt verzameld te verwijderen of te anonimiseren 5 jaar nadat het laatste achterstallige bedrag werd gewist of geannuleerd. Houd rekening met een bepaalde tijdsduur, aangezien we niet controleren of informatie elke dag wordt verwijderd.

3.10 Uw rechten

3.10.1 In overeenstemming met de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door Wijkopenvrachtautos worden gebruikt:

3.10.2 Recht om te wissen ("recht om te worden vergeten") Wijkopenvrachtautos zal uw persoonlijke gegevens op verzoek verwijderen of anonimiseren. Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens zal zo snel mogelijk gebeuren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Uitzonderingen Wijkopenvrachtautos is alleen verplicht om uw gegevens te verwijderen in het geval dat Wijkopenvrachtautos niet wettelijk verplicht is om de informatie te bewaren, of in het geval dat een van de volgende punten van toepassing is:

- De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
- U trekt de toestemming voor de verzameling en verwerking in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking;
- U maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
- Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- Uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wijkopenvrachtautos is onderworpen;

3.10.3 Recht op beperking van de verwerking Wijkopenvrachtautos stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens op uw verzoek. Uitzonderingen Wijkopenvrachtautos is alleen verplicht om uw verwerking te stoppen als een van de volgende situaties van toepassing is:

- De juistheid van de persoonlijke gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die Wijkopenvrachtautos in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;
- De verwerking is onwettig en u bent tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
- Wijkopenvrachtautos heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
- U heeft Wijkopenvrachtautos geïnformeerd over inbreuk op uw belangen, rechten en vrijheden in afwachting van de verificatie of de legitieme reden van Wijkopenvrachtautos de uwe schendt.

3.10.4 Recht op rectificatie Als u vindt dat wij verkeerde persoonlijke informatie hebben, laat het ons weten en wij zullen de informatie corrigeren.

3.10.5 Recht van toegang door de betrokkene Het is uw recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die Wijkopenvrachtautos u bezorgt. We zullen het digitaal verstrekken tenzij anders wordt gevraagd. Er gelden meer regels voor de zichtbaarheid van uw persoonlijke gegevens, maar alle bovenstaande informatie moet hierboven worden behandeld. De kopie van uw persoonlijke gegevens wordt zo snel mogelijk bezorgd binnen één maand na ontvangst van uw verzoek.

3.10.6 Recht om toestemming te herroepen Waar onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met Wijkopenvrachtautos.

3.10.7 Recht op gegevensoverdracht U hebt recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens in een door de machine leesbaar formaat. Wijkopenvrachtautos kan het op verzoek ook rechtstreeks naar een ander bedrijf sturen. Uitzonderingen Wijkopenvrachtautos is alleen verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer:

- De gegevens worden door u aan Wijkopenvrachtautos verstrekt,
- De gegevensverzameling is gebaseerd op uw toestemming of een contract waarbij u een partij bent en
De verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen (d.w.z. geen informatie op papier).

3.10.8 Recht op bezwaar U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking met betrekking tot direct marketing en in het geval waar u denkt dat uw rechten worden geschonden of dat uw vrijheid wordt beperkt. Uitzonderingen Wijkopenvrachtautos kan uw persoonlijke gegevens blijven verwerken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

- Wijkopenvrachtautos toont op overtuigende en legitieme gronden aan dat de gegevensverwerking noodzakelijk blijft.
- Wijkopenvrachtautos moet uw persoonlijke informatie verwerken om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
- De juridische basis voor de verwerking is niet gebaseerd op een legitiem belang of gedaan in het openbaar belang.

Aanvullende voorwaarden voor koper/handelaar

1 Geldigheid bod

1.1 Elk bod dat u doet op een bepaalde bedrijfsauto die Wijkopenvrachtautos u aanbiedt is wettelijk bindend voor u en/of uw bedrijf.

1.2 Elk bod dat u doet is in EUR en volgens het Nederlands belastingstelsel.

1.3 Na de uw bieding blijft uw bod gedurende 14 dagen geldig, waarbinnen de verkoper kan besluiten uw bod te accepteren.

1.4 Biedingen kunnen alleen gedaan worden in de email waar het object in aangeboden wordt, waarna u vervolgens een bevestiging krijgt per sms van de gedane bieding. Deze bieding kunt u tevens terugvinden na het inloggen op uw persoonlijke omgeving op Wijkopenvrachtautos.nl

2 Prijzen, valuta en belastingen

2.1 Alle bedragen en biedingen zijn in EUR en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2.2 Kopers in het buitenland kunnen auto's aanschaffen zonder BTW-plicht mits ze bewijs kunnen overleggen van een geldige BTW-registratie voor Europa. Lokale BTW dient te worden betaald in het land van bestemming.

3 Tarieven

3.1 Kopers betalen een commissie van 500 EUR (excl. BTW) boven op hun winnende bod tot 5.000 EUR, daarboven 950 EUR (excl. BTW)

3.2 Kopers betalen factuurkosten van 25 EUR (excl. BTW) boven op hun winnende bod.

4 Veilingproces

4.1 Alle geregistreerde kopers ontvangen e-mails met aanbod van objecten die te koop worden aangeboden.

4.2 Wijkopenvrachtautos.nl streeft ernaar u juiste gegevens met betrekking tot de bedrijfswagens die te koop worden aangeboden te verstrekken. Ze zijn echter nog steeds het eigendom van de verkoper waardoor kleine fouten kunnen voorkomen.

4.3 Het is niet mogelijk na sluiting (24uur na email met aanbieding van het object) biedingen te doen, noch online, noch telefonisch of schriftelijk.

4.4 Het Wijkopenvrachtautos.nl team is per e-mail bereikbaar voor ondersteuning via de contactgegevens die vermeld worden op de website.

5 Bevestiging van verkoop

5.1 Indien verkoper het hoogste bod accepteert krijgt de bieder met het hoogste bod het object toegewezen.

5.2 U ontvangt per e-mail een aankooporder als officiële bevestiging. De officiële referentie voor elk object die wordt ingebracht en verkocht op Wijkopenvrachtautos.nl is het kenteken. U dient dit kenteken bij alle communicatie, betalingen enz. te vermelden.

5.3 Binnen 1 werkdagen na ontvangst van deze bevestiging dient u de aankooporder ondertekend en gestempeld te retourneren. Als u dit nalaat, betekent dat echter niet dat de verkoop wordt geannuleerd.

5.4 Wijkopenvrachtautos.nl stuurt u kort na bevestiging van de aankoop een factuur waarmee u de volledige betaling kunt voldoen.

6 Betaling

6.1 De volledige betaling voor de auto inclusief de bijbehorende kosten zoals genoemd op de factuur, dient definitief en onherroepelijk binnen te zijn op de aangegeven bankrekening van Wijkopenvrachtautos.nl binnen 1 werkdag na de factuurdatum.

6.2 Als uw volledige betaling niet op onze rekening staat binnen 5 werkdagen nadat we u een tweede en laatste verzoek tot betaling hebben gestuurd, behouden we ons het recht voor de verkoop te annuleren en u de daaruit voortvloeiende kosten, kopersfee, verkoopverliezen en bijkomende servicekosten van 500 EUR in rekening te brengen.

6.3 Betaling kan alleen worden gedaan door middel van een bankoverschrijving en vanaf de officiële bankrekening van het bedrijf van de koper. Contante betaling is niet mogelijk.

6.4 Alle kosten die gemaakt worden om de betaling te voldoen in de juiste valuta, zijn volledig voor rekening van de koper.

6.5 Het is niet toegestaan betalingen voor aangekochte auto's te verrekenen met openstaande vorderingen bij Wijkopenvrachtautos.nl. Elke onvolledige betaling wordt als ongeldig beschouwd en zal leiden tot annulering van de verkoop.

7 Overdracht en afhalen

7.1 Bij vertraagde betaling kan het zijn dat de object moet worden verplaatst naar een andere opslagfaciliteit. Alle kosten voor transport, handling, opslag en administratie worden u in rekening gebracht en moeten worden voldaan voordat u een nieuw overdrachtsdocument ontvangt.

7.2 Bij vertraagde betaling weigert de verkoper enige aansprakelijkheid met betrekking tot de conditie van het object.

7.3 U of het transportbedrijf dient de auto bij het afhalen te inspecteren. Indien de staat van het object niet overeenkomt met de beschrijving in de veiling, dient u het object te laten staan en de verkoper en Wijkopenvrachtautos.nl direct te informeren. Alle problemen betreffende de staat van de auto moeten worden beschreven op het overdrachtsdocument en worden bevestigd door het personeel van de opslagfaciliteit / verkoper. Als de auto wordt meegenomen, wijst de verkoper elke mogelijke claim af.

7.4 In ontvangst nemen van het object impliceert volledige conformiteit van het object en sluit elke mogelijkheid van claims uit.

8 Aflevering

8.1 Objecten verkocht in via Wijkopenvrachtautos.nl zijn exclusief transport en aflevering.

8.2 Koper dient zelf zorg te dragen voor transport. In overleg met Wijkopenvrachtautos.nl kan transport geregeld worden, deze kosten zijn voor koper en zijn via email opvraagbaar.

9 Documenten

9.1 Controleer bij aflevering of alle documenten en sleutels aanwezig zijn, evenals alle extra uitrusting die is genoemd ten tijde van de verkoop, tenzij deze na de overdracht apart wordt geleverd.

9.2 Wijkopenvrachtautos.nl en de verkoper garanderen niet dat auto's geleverd worden met een tweede sleutel, instructieboekje en/of serviceboekje (tenzij uitdrukkelijk anders door verkoper vermeldt)

9.3 Voor auto's die geen Europees Certificate of Conformity hebben, kunt u op eigen kosten een duplicaat aanvragen bij onze partner EuroCOC www.eurococ.eu.

10 Claims

10.1 Claims moeten bij Wijkopenvrachtautos.nl bekend zijn binnen 8 uren na afhalen van het object. Claims dienen schriftelijk te worden ingediend via

10.2 Alle claims worden onderzocht door Wijkopenvrachtautos.nl voordat ze worden doorgestuurd naar de verkoper. Normale slijtage, zowel technisch als visueel, is uitgesloten van claims. Wijkopenvrachtautos.nl heeft het recht een claim te weigeren als de claim onjuist of vals geacht wordt. In het laatste geval bestaat de kans dat Wijkopenvrachtautos.nl of de verkoper een gerechtelijke procedure start en dat u direct wordt uitgesloten van alle toekomstige veilingen.

10.3 In alle gevallen accepteert de koper verschillen in waarde of gebreken aan de auto tot een bedrag van 450 EUR. Dit bedrag wordt altijd afgetrokken van de claim het zgn. eigen risico voor koper.

10.4 Er worden geen claims geaccepteerd voor objecten die meer dan 15 km hebben gereden nadat ze afgehaald zijn.

10.5 Er worden geen claims geaccepteerd voor objecten met een eerste registratiedatum die ligt vóór het jaar 01-01-2013

10.6 Er worden geen claims geaccepteerd voor auto's die totaal meer dan 750.000 km hebben gereden.

10.7 Wijkopenvrachtautos.nl of de verkoper kan een onafhankelijke officiële expert aanstellen om de zaak te onderzoeken. Uit het onderzoek moet blijken dat de gebreken al bestonden voordat de koper het object afhaalde. De kosten voor het onderzoek zullen worden verhaald op de partij die door de expert verantwoordelijk wordt gehouden.

10.8 De berekening van een claim voor een reparatie moet gebaseerd zijn op netto onderdeelprijzen en arbeidskosten, dat betekent exclusief winst en belastingen, en na korting.

10.9 Als uit het onderzoek blijkt dat het gebrek bestaat, komen Wijkopenvrachtautos.nl en de koper een reductie van de aankoopprijs overeen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de koper de aankoop annuleren en dit schriftelijk bekendmaken binnen 2 werkdagen nadat de onderhandelingen zijn mislukt.

11 Boetes

11.1 Als u het hoogste bod doet en u of uw bedrijf zich hier niet aan houdt, krijgt u automatisch een boete van 500 EUR en wordt u uitgesloten van verdere deelname. Tevens zal een boetebedrag van 10% van de bieding voldaan moeten worden aan de verkoper.

11.2 Wijkopenvrachtautos.nl en/of de verkoper zullen u alle verliezen op de verkoopprijs en bijkomende administratieve en handlingkosten in rekening brengen.

12 Toepasselijk recht / jurisdictie

12.1 Door u toegang te verschaffen als koper voor objecten aangeboden via Wijkopenvrachtautos.nl en op de knop voor het accepteren van de voorwaarden te klikken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en verklaart u ze volledig te zullen naleven. Niet naleven kan leiden tot gerechtelijke stappen van Wijkopenvrachtautos.nl en/of de verkoper.

12.2 Deze voorwaarden zijn een aanvulling op alle bestaande voorwaarden van Wijkopenvrachtautos.nl / Trucks Remarketing B.V.

12.3 Alle gerechtelijke geschillen zullen voorkomen bij de lokale rechtbank in het land waar het bedrijf van de veilingeigenaar of Wijkopenvrachtautos.nl is gevestigd.

IK

WIL GRATIS EN VRIJBLIJVEND EEN BOD ONTVANGEN!